عاشورا

رهبران الهى مصلحان بزرگ

فرستادن به ایمیل چاپ

با نگاهى گذرا به تاريخ زندگى اجتماعى بشر ـ حتى جوامع بدوى ـ به يك نكته برجسته بر مى خوريم و آن اينكه وجود امام و رهبر، از نظر انسان هاى نخستين يك ضرورت بوده است.

ادامه مطلب...

صفحه 10 از 10


صفحه ی کنونی: عاشورا