منجی

موعودهاي اديان ديگر

فرستادن به ایمیل چاپ

همه اديان به موعود نظر دارند؛ منتهي برخي بسيار پررنگ و برخي کم رنگ‌اند که مي توان به ادياني نظير کنفوسيوس، دائو، آيين ماني و... در کنار ساير اديان غير ابراهيمي اشاره کرد؛ هرچند به نظر مي رسد اينها با يکديگر در برخي زمينه ها تداخل آموزه دارند و هويت مستقلي در آنها ديده نمي شود.

ادامه مطلب...

منجي در دين زرتشت

فرستادن به ایمیل چاپ

مقدمه

بنظر مي رسد انديشة موعودگرايي زرتشت، سابقه بيشتري نسبت به اديان ديگر داشته باشد؛ بخصوص کساني که تاريخ تولد زرتشت پيامبر  را به قبل از يهود، يعني 6000 سال قبل از ميلاد مسيح(عليه السلام) و يا 11000 سال قبل از ميلاد مسيح مي دانند.

ادامه مطلب...

منجي در آيين بودا

فرستادن به ایمیل چاپ

مقدمه

آيين بودا همچون نهري جدا شده از بستر انديشه هندويي است و در ارتباط تنگاتنگ با ديگر آيين هاي هندي، به ويژه آيين چين، قرار دارد. لذا در بسياري از زمينه ها ديدگاه مشترک دارند، نظير ادوار تاريخي، و آمدن موعود براي نجات.

ادامه مطلب...

منجي در اديان هندو

فرستادن به ایمیل چاپ

مقدمه

تنوع و پيچيدگي عقايد و اعمال در مبدأ هندوييزم به قدري دامنه‌دار است که بايستي حدود وسيع و پهناور آن را با معناي مضيق و محدود آن تميز داد. خود هندوان به تعريف‌هاي کلي و قضاياي مطلقه براي دين خود توضيح نهاده‌اند.

ادامه مطلب...

صفحه 5 از 5


صفحه ی کنونی: منجی