هزاره گرايي در مسيحيت

فرستادن به ایمیل چاپ

يکي از مفاهيم کليدي موعود در مسيحيت، دورة هزاره گرايي است. اين مفهوم در عهد جديد شش بار آمده است؛ در مکاشفه يوحنا نيز آمده است. هزاره مي خواهد از وضعيتي حرف بزند که به دفعات در عهد جديد توصيف شده است.

در اين دوره گرايش به ايمان انجيلي بين مردم زياد مي شود و مردم رغبت مي کنند که عيسي را مسيحا يا ماشيح بخوانند و در مجموع، جهاني پر از ايمان خواهيم داشت.
در مورد هزاره دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
1. برخي معتقدند اين دوره هزاره پيش از آمدن مسيح شروع مي‌شود و با آمدن او پايان مي‌يابد.  به اينها «گروه هزاره گراي قبل» مي گويند. بعد از اين هزاره عيسي ظهور مي کند.
2. برخي ديگر معتقدند اين هزاره با آمدن مسيح شروع مي¬شود و آن را «گروه هزاره گراي بعد» مي‌نامند؛ يعني با آمدن مسيح هزاره آغاز مي شود که گرايش به ايمان انجيلي زياد خواهد شد و کليسا رونق خواهد گرفت و جهان پر از ايمان خواهد شد (تقويت بنيان‌هاي ايمان، باورکردن عيسي به عنوان ماشيح، پذيرش دعوت کليسا از سوي ديگر امت ها، ترويج ايمان انجيلي). اين هزاره بعدها باور غالب مسيحيان شد.

 


صفحه ی کنونی: منجی هزاره گرايي در مسيحيت