آشنایی با جيمز دارمستتر

فرستادن به ایمیل چاپ

به طور متداول خاورشناساني كه در زمينه فرهنگ اسلامي تحقيق نموده‌اند، به قرآن شناسي پرداخته و درباره مهدويت كتاب مستقلي نداشته‌اند و به آن در ضمن مباحث ديگر پرداخته‌اند، اما از جمله خاورشناساني كه درباره مهدويت سخن گفته و در اين راستا كتاب مستقلي را تاليف نموده است «جيمز دارمستتر» (1894 ـ 1849) است.

وي از نادر خاور‌شناساني است كه بنا به دلايلي كه ذكر خواهد شد، درباره مهدويت كتاب مستقل نوشته است.
دارمستتر از جمله استادان زبان شناس و اوستا شناس فرانسوي است كه در دانشگاه سوربن اشتغال داشته و در عرصه فرهنگ شرق به ويژه ايران باستان تخصص يافته است. از جمله آثار او كتابي است با عنوان «اورمزد و اهريمن» كه در سال 1877 نوشته شده و در پاريس چاپ گرديده است،‌از جمله ديگر آثار او كتاب: «مجموعه قوانين زردشت يا ونديداد اوستا» است كه به وسيله آقاي موسي جوان با عنوان «تفسير اوستا» به فارسي ترجمه شده است.  وي در زمينه مذهب زرتشت شهرت يافته است، به طوري كه بعضي از انديشمندان درباره اوستا و مذهب زرتشت به سخنان دارمستتر استناد مي‌كنند كه اين امر خود گوياي موقعيت علمي او در زمينه شناخت مذهب و فرهنگ باستاني ايران است.
از جمله آثاري كه دارمستتر در خصوص مهدويت تاليف نموده، كتابي با عنوان «مهدي از صدر اسلام تا قرن سيزدهم» است كه اين اثر در ايران در سال 1317 توسط آقاي محسن جهانسوز ترجمه گرديده است.  انگيزه اصلي شكل‌گيري اين كتاب را بايد در وقايع سال 1885. م (1302ه.ق) دنبال نمود، زماني كه فردي در سودان به نام «محمد احمد سوداني» (1885 ـ 1834) ادعاي مهدويت نمود و حدود چهار سال بر اين ادعا پافشاري نمود تا سرانجام در سال 1885 كشته شد. وي عده زيادي را در كشور سودان متوجه خود ساخت و به تدريج منطقه‌هايي از سودان را هم فتح نمود، از اينرو كشورهايي همچون مصر و انگليس بيش از ديگر كشورها نسبت به اين جريان حساسيت نشان دادند، زيرا محمد احمد سوداني چند منطقه اي را كه مورد توجه مصر و انگليس بود، فتح نمود بود، به طوري كه نقل شده است، در سال 1885، قواي انگليس در رويارويي با نيروهاي محمد احمد سوداني شكست خوردند و اين امر گلادستون رئيس‌الوزراء انگليس را مجبور نمود تا در صدد برآيد كه سيد جمال‌الدين اسدآبادي را كه در آن زمان در انگليس بود و روزنامه عروه‌الوثقي را منتشر مي‌كرد، واسطه عقد صلح ميان محمد احمد سوداني و دولت انگليس سازد، كه البته اين خواست وي متحقق نشد و به وقوع نپيوست.
پس از اينكه آوازه محمد احمد سوداني به بسياري از كشورهاي اروپايي رسيد، اين امر موجب گرديد تا اصل موضوع مهدويت و ادعاي محمد احمد سوداني براي بسياري از غربي‌ها، مورد پرسش قرار گيرد، از اينرو دانشگاه سوربن از دارمستتر، خاور‌شناس عالي رتبه و استاد دانشگاه سوربن درخواست نمود، تا درباره محمد احمد سوداني و موضوع مهدويت كه به سر زبان‌ها افتاده بود، سخنراني كند. به اين جهت دارمستتر به سخنراني درباره مسئله مهدويت و ريشه تاريخي اين بحث و همچنين مدعيان دروغين مهدويت در طول تاريخ اسلام پرداخت كه سرانجام اين سخنراني‌ها منشأ نوشته شدن كتاب مذكور در زمينه مهدويت گرديد.
البته به نظر مي‌رسد، بخش نخست كتاب دارمستتر محصول سخنراني او است، اما بخش پاياني كتاب جزء سخنراني نبوده و بعدها به هنگام نوشته شدن كتاب، اضافه شده است، زيرا محمد احمد سوداني چهار ماه پس از سخنراني دارمستتر كشته شده بود، در حالي كه دارمستتر در بخش پاياني كتاب از ماجراي محمد احمد سوداني به عنوان قائله‌اي كه اتمام يافته است، سخن مي‌گويد.

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without formula. There are different situation when folk need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a preparation used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous info you should know about order cialis online without formula? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile disfunction need occupational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant undesirable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: مستشرقین دین پژوهان غربی آشنایی با جيمز دارمستتر