امام مهدی (عج)در احادیث نبوی(ص) 2

فرستادن به ایمیل چاپ

12. علامه المهدي ان يکون شديدا علي العمال، جوادا بالمال، رحيما بالمساکين؛
مهدي نسبت به کارگزاران حکومت (در انجام وظايف و مسئوليتها) سخت گير است

(خطاي آنان وقصور در وظايف را بر نمي‌تابد)، در امور مالي (اقتصادي) بخشنده است، وبه همه مسکينان مهرباني مي‌ورزد.
13. فيفرح به… الطير والوحوش… وتزيد المياه في دولته و تمد الانهار… وتستخرج الکنوز…؛ 
(باظهور مهدي) پرندگان و جانوران وحشي شادمان مي‌شوند… آبها (ي آشاميدني گوارا و سالم) در دولت او زياد مي‌گردد، رود خانه‌ها گسترش مي‌يابند… وگنجها نمايان مي‌شود.
14. انَّ في امتي المهدي… فيجيئ اليه رجل، فيقول يا مهدي! اعطني، اعطني… فيحثي له في ثوبه مااستطاع ان يحمله؛ 
همانا مهدي در امت من است (درآغاز حکومت او گاه) فردي (به خاطر فقر و تهي دستي) نزد او مي‌آيد، و خواستار بخشش مالي مي‌شود و مي‌گويد: مهدي! ببخشاي. مهدي! ببخشاي. مهدي به اندازه‌اي که توان بردوش کشيدن آن را دارد به وي مال مي‌دهد.
15. يخرج في آخر امتي المهدي، يسقيه الله الغيث، وتخرج الارض نباتها… وتکثر الماشيه، وتعظم الامه…؛
سر انجام در ميان امتم مهدي به حکومت مي‌رسد، (در روزگار او) خدا بارانهاي پياپي و سودمند فرو مي‌ريزد، و انواع گياهان در زمين مي‌رويد… نسل چهار پايان و گونه‌هاي مختلف حيوانات و جانوران فزوني مي‌گيرد (پس از اين که در اثر آلودگيهاي زيست محيطي بسياري از گونه‌هاي حيواني نابود شده است) و مسلمانان (در دنيا و در ميان اديان توحيدي) شوکت وعظمت مي‌يابند.
16. يخرج المهدي في امتي، يبعثه الله غياثا للناس؛ 
از ميان امت من مهدي قيام مي‌کند، خداوند او را براي فرياد رسي مردمان بر مي‌انگيزد.
17. المهدي من ولدي… يرضي بخلافته… الطير في الجو…؛ 
مهدي از فرزندان من است، در پرتو خلافت و حکومت او پرندگان آسمان خرسند مي‌گردند.
کنايه از گسترش قانون و عدالت در سراسر جهان است.
18. يکون في امتي المهدي… فتنعَّم فيه امتي نعمةً لم يمنعوا مثلها قطّ، توتي اکلها و لاتدخر منهم شيئا، والمال يومئذ کُدوس…؛
مهدي (موعود) در امت من است… در دوران (حکومت) او مسلمانان به سطحي بي نظير از رفاه در زندگي و برخورداري از نعمتها مي‌رسند، (همۀ)  خوردنيها در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، هيچ چيز (از امکانات زندگي و رفاهي) از آنان دريغ نمي‌شود، مال و ثروت در آن روزگار به صورت انبوه روي هم انباشته است. (نزد حاکميت مرکزي اسلامي).
19.… اِنَّ ا َهل ِ بَيتي سَيلقوُنَ بَعدي بَلاءً وَ تشَريدا ً و تطَريدا ً، حتي يأتي قوَمٌ مِن قبَل ِ المَشرِق… فَيسئَلوُن َ الخَيرِ فلا يعُطونَه، فيقاتِلون فينصُرُون فيعطون ما سأَلوا، فلا يقبلُونه حتي يدفَعُوها اِلي رَجل ٍمِن ا َهل ِ بَيتي فيملأُها قسطا ًکمَا ملأ ُها جَورا ً…؛
پس از من خاندانم با سختيها، گريز‌ها و تعقيبها روبه رو مي‌شوند، تا اين که مردمي از شرق به پا مي‌خيزند… خير (حق، عدل، اصلاحات) را خواستار مي‌گردند، ولي (طاغوتان و دنياخواران) حقوق آنان را پاس نمي‌دارند و به خواسته هايشان اهميتي نمي‌دهند، آنگاه آنها (براي دستيابي به اهداف و آرمانهايشان) مي‌ستيزند، و در جنگ پيروزي به دست مي‌آورند، در اين هنگام آنچه را خواهان بوده‌اند پذيرفته مي‌شود، ولي آنان نمي‌پذيرند (و به نبرد ادامه مي‌دهند) تا رهبري را به مردمي از اهل بيت من بسپارند، پس او دنيا را پر از عدل و داد سازد، چنانچه آنها آن را از ستم انباشته‌اند.
20. ا َفضَلُ العِبادَةِ ا ِنتِظارُ الفَرَج؛
برترين عبادت‌ها انتظار فرج است.
21. مَن کذ َّبَ باِ لمَهدي فقدَکَفَر؛ 
هر کس مهدي را انکار کند (و ظهور او را دروغ بپندارد)، کافر است.
امام علي علیه السلام:
…کنا عند علي فساله رجلٌ، عن المهدي، فقال علي: هيهات… فيجمع الله تعالي قوما قزع کقزع السحاب، يولف الله بين قلوبهم، لايستوحشون الي احد (اي لايخافون من احد) و لايفرحون باحد يدخل فيهم
راوي مي‌گويد: نزد علي بوديم، مردي درباره مهدي از او سوال کرد. علي گفت:‌اي کاش آن زمان فرا مي‌رسيد… (در روزگار او) خداي متعال قومي را که همچون قطعه‌اي ابرپراکنده‌اند، گرد هم مي‌آورد، دلهايشان را به هم نزديک مي‌سازد، آنان ازهيچ کس نمي‌هراسند، و از اين که فردي به جمع آنان گرايد، به خود نمي‌بالند…
پس از ذکر نمونه‌هايي از سخنان والاي پيامبر بزرگوار اسلام و يك نمونه از سخن اميرالمؤمنين علیه السلام دربارۀ آيندۀ بشريت و امّت اسلامي و ظهور مُصلح فاطمي مناسب است سخن يکي از محدثان بزرگ اهل سنت را ياد‌آور شويم که از نقش ايرانيان در آن دوران پرده بر مي‌دارد:
حافظ ابو عبد الله گنجي شافعي، مُحّدث معروف اهل سنت، باب پنجم از کتابِ خود دربارۀ مهدي، يعني: «البيان في اخبار صاحب الزمان‌» را، ويژۀ همين مطلب ساخته، و آن باب را اين سان عنوان کرده است: «الباب الخامس، في ذکره نصرة اهل المشرق ِ للمهدي‌»: باب پنجم از کتاب، در بيان ياري کردن مردم مشرق است مهدي را. و در اين باب، اين حديث را از پيامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم نقل مي‌کند:
يخرُجُ ا ُناسُ، مِن المَشرِق، فَيوَ طِّئوُنَ للمَهّدي سُلطا نَهُ‌؛
مردمي از مشرق قيام مي‌کنند، و زمينۀ حکومت مهدي را فراهم مي‌سازند. 
حافظ گنجي، پس از نقل اين حديث، مي‌گويد:
هذا حديثٌ حَسَنٌ، صَحيحٌ، رَوَتهُ الثِقاتُ و الا َثباتُ، وَ ا َخَرجَهُ الحافظ ابو عبد الله بن ُ ماجةِ القزويني، في سُننهِ؛
اين حديث، حديثي است حسن و صحيح، که آن را راويان موثقّ و عالمان ِ حجَّت روايت کرده‌اند. و حافظ ابن ماجۀ قزويني، اين حديث را در کتاب سُنن (صحيح) خود آورده است.
در کتابها و مدارک شيعه نيز، اين احاديث و اين مضامين آمده است.

. جلال الدين سيوطي: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 150.
. جلال الدين سيوطي: العرف الوردي في اخبار المهدي، ج 21، ص 81؛ علي بن حسام اليد متقي هندي: البرهان في علامات مهدي آخرالزمان، ص 129، منشورات شرکه الرضوان.
. محمدبن عيسي بن سوره: الجامع الصحيح، ج 4، ص 506، ( تحقيق ابراهيم عطوه عوض)، چاپ دار الاحياء التراث العربي؛ علي بن حسام الدين متقي هندي: کنز العمال، ج 14، ص 273، چاپ موسسه الرساله بيروت 1405؛ ماخذ پيشين.
. ابو عبدالله حاکم نيشابوري: المستدرک علي الصحيحين، ج 4، ص 601، حديث 381/ 8673، چاپ بيروت؛ علي بن حسام الدين متقي هندي: کنزل العمال، ج 14، ص 273، چاپ پنجم، موسسه الرساله بيروت 1405.
. جلال الدين سيوطي: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 132، ( تحقيق؛ محمدمحيي الدين).
. احمدبن حجر هيتيمي: الصواعق المحرقه، ص 162، طبع مکتبه القاهره، 1375ه‍؛ جلال الدين سيوطي: الحاوي للفتاوي، ج 2 ص 82، دارالکتب العلميه، بيروت، 1408.
. محمدبن يزيد قزويني: سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1366(حديث 4803)، تحقيق محمد فواد عبدالباقي) چاپ التراث العربي؛ نور الدين بن ابي بکر الهيثمي: مجمع البحرين في زوائد المعجمين، ج 4، ص 168، حديث 4460، تحقيق محمد حسن الشافعي، طبع دار الکتب العلميه بيروت، 1419ه‍؛ علي بن حسام الدين متقي هندي: کنز العمال، ج 14، چاپ موسسه الرساله، بيروت 1405، (حديث 38706).
. سنن ابن ماجه، ج، ص 1366؛ ابوعبدالله الحاکم النيشابوري: المستدرک علي الصحيحين، ج4، ص 464، طبع دارلمعرفه بيروت، باشراف يوسف عبدالرحمن المرعشي؛ الحافظ الذهبي: التلخيص في ذيل المستدرک، ج4، ص 464، دارالمعرفه؛ ابوفداء اسماعيل بن کثير الدمشقي: نهايه‌البدايه، ج1، ص 41، داراحياء التراث العربي.
. ابوعيسي محمّدبن عيسي بن سوره: الجامع الصحيح و هو سنن ترمذي، ج5، (تحقيق ابراهيم عطوه عوض)، ص 565، (حديث3571)، داراحياء التراث العربي، بيروت.
. سليمان بن اشعث سُجستاني: سُنن، ج4، ص 106؛ علي بن حسام الدّين متقّي هندي: البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، ص 170، (حديث 2)، منشورات شرکة الرضوان.
. حاکم نيشابوري، مستدرک الصحيحين، ج 4، ص 554، طبع دار المعرفه، بيروت.
الحافظ الذهبي: التلخيص في ذيل المستدرک، ج 4، ص 554، طبع دار المعرفه.
علي بن حسام الدين متقي هندي: البرهان في علامات مهدي آخرالزمان، ص 144، منشورات شرکه الرضوان.

 

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without formula. There are different situation when humanity need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your soundness care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a cure used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without formula? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need vocational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of remedy. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: شناخت سبز امام مهدی (عج)در احادیث نبوی(ص) 2