كاركرد انسان شناسانه دكترين مهدويت پس از عصر ظهور

فرستادن به ایمیل چاپ

يكي از مهمترين انتظارات و خواسته هاي مومنان از عصر ظهور اين است كه پس از تحقق آن و ايجاد حكومت مهدوي، انسان تفاوت ماهوي با انسان پيش از جامعه مهدوي پيدا كند از این رو در اینجا این پرسش مطرح می-گردد که انسان بعد از عصر ظهور در چه ویژگی هایی، از انسان پيش از ظهور جدا مي گردد؟

بدیهی است، كوشش تمامي انبياء و هدف تعاليم وحياني، سامان دادن به وضعيت انسان و هدايت او است و اين امر مهمترين آرمان اديان ابراهيمي و غيرابراهيمي و حتي مكتب هاي بشري در طول تاريخ بوده است. در واقع همه انديشمندان با هرگونه تفسيري كه از كمال ارائه مي دهند، در اين ادعا با يكديگر مشترك هستند كه مي خواهند انسان را به نجات و رستگاري برسانند، به همين جهت مفاهيمي همچون نجات، رستگاري، منجي گرايي، ملكوت خدا، تكامل و امثال آن براي همه انسان ها و مكاتب، مطلوب و دل نشين است. اگر بخواهيم براي مسئله تشكيل حكومت مهدوي و مفهوم انتظار مهمترين كاركرد را مطرح سازيم،
بي ترديد بايد به تصحيح و آباداني وجودي و هويتي انسان اشاره نمود و اين امر در سرلوحه كاركردهاي حكومت مهدوي قرار داده شده است. حتي تغيير وضعيت اجتماعي و تحقق جامعه عادلانه نيز به يك معنا براي رشد و كمال يابي انسان ها است، به طوري كه اگر قرار باشد در جامعه اي عدالت، آزادي معقول، رفاه، امنيت، صلح و هم زيستي مسالمت آميز باشد، اما اين امور در خدمت انسان سازي نباشد، آن جامعه داراي وضعيت مطلوب نخواهد بود.
بنابر مقدمه پیشین باید گفت، مسئله مهدويت از جمله آموزه هايي است كه در آن صريحاً به اهداف انسان شناسانه اشاره شده است، به طوري كه  در اعتقاد اسلامي، حكومت مهدوي پايانه و تجلي آخرين فرصت اديان (بقية الله) تلقي شده است، در واقع نهالي كه حضرت آدم علیه السلام آن را كاشت و يك صد و بيست و چهار هزار پيامبر آن را آبياري نمودند، در حكومت مهدوي به بار مي نشيند. در سخن پيشوايان دين آمده است، خوشا به حال آنان كه اين زمان را درك كنند و اگر ما هم آن زمان را درك مي كرديم، در ياري امام مهدي علیه السلام مي¬كوشيديم . در حقيقت اين گونه رغبت و شوق از جانب پيشوايان دين بدین جهت بوده كه چشم انداز آرماني همه انبياء و امامان در حكومت مهدوي تحقق مي يابد و از اين دوره است كه تكامل بشري شتاب مي يابد و افراد بر خلاف عصر پيش از ظهور از زمان تحقق اين دوره تا انتهاي تاريخ مي توانند با كمترين كوشش و هزينه به رشد و كمال دست يابند، بنابراين بديهي است كه تمامي اديان، رسولان و امامان نسبت به اين عصر و اين حكومت احساس خوبي داشته باشند و از آن به نيكي ياد كنند.
مهمترين تفاوت هاي انسان حكومت مهدوي با انسان پيش از آن را
مي توان در چهار ساحت بيان نمود:
الف) رابطه انسان با خداوند
ب) رابطه انسان با خويشتن
ج) رابطه انسان با جامعه
د) رابطه انسان با طبيعت
الف) رابطه انسان با خداوند: مهمترين ويژگي دكترين مهدويت در عصر ظهور كه آن را از جوامع پيش از ظهور جدا می سازد، درك حضور خداوند و خدامحوری در زندگي انسان ها خواهد بود. به نظر
مي رسد مهمترين عنصر فراموش شده روزگار ما در عصر مدرن، خدا محوری است و هم اكنون درجوامعي كه قانون، نهادينه شده وازمنضبط ترين جوامع شمرده مي شوند، اين نظم و وفاداري به چارچوبه ها بر اساس قانونمندي است، نه بر اساس خشيت از خداوند. به همين سبب رعايت آموزه هاي اخلاقي لزوماً به جهت ايمان به غيب، دين ورزي و بندگي خداوند نيست، بلكه به جهت رعايت هنجارهاي اجتماعي، قانون و جايگزيني نظارت بيروني به جای نظارت الهي است. به طوری که اگر هم  ارزش ها دروني شده اند بر اساس اطاعت پذيري ديني نيست بلكه به جهت كاركرد اجتماعي است. در ادبيات ديني اگر مومني شراب
نمي خورد نه به علت جريمه رانندگي يا قوانين اجتماعي است، بلكه وي در خلوت هم به جهت خدامحوری بودن زندگیش به اين امر وفادار است و آن را امري ممنوع مي داند، اما در جامعه مبتني بر قوانين اجتماعي رعايت اخلاق به جهت دينداري نيست بلكه  به جهت كاركردها، اهداف يا آسيب هاي اجتماعي است.
چون تصحيح رابطه انسان با خداوند موجب شادابي روحي انسان مي گردد و او را غايت انديش و اخرويت نگر مي سازد و از پوچي، بيهودگي و زندگي عبوس مي رهاند، از این رو پس از عصر ظهور، زندگي غالب مردم بر خلاف پيش از ظهور معنا دار مي گردد و همانطور كه عده اي اندك پيش از عصر ظهور به گوهر ايمان دست يافته اند و شاداب و سرخوش هستند و هيچگاه عمر را به بيهودگي سپري نمي سازند، پس از عصر ظهور اين امر در غالب آدميان تحقق مي يابد و ارتباط با خدا عمومي خواهد شد.
امروزه پاره اي از دين پژوهان معتقدند كه بيش از نود درصد مردم داراي رفتارهاي ديني هستند  و به دنبال گونه اي از دين يا به تعبير ديگر معنويت، اخلاق يا ارتباط متافيزيكي مي باشند. اما با این حال اين گرايش برخاسته از فطرت، يك دين ورزي حداقلي است كه گاه با ديگر رفتارهاي انسان مدرن نيز متعارض مي باشد و كاملاً منطبق و سازگار با اهداف ديني نيست.
نبايد ميان دين گرايي جامعه شناسانه يا روان شناسانه (تفسير بيروني از دين) با دين گرايي اي كه در متون مقدس همچون قرآن از آن ياد شده (تفسير دروني از دين) بياميزيم. از ديدگاه جامعه شناسان دين و روان شناسان دين، بيش از نود درصد مردم ديندار هستند و در كنار ديگر رفتارها همچون شغل، دانشگاه، ورزش، تفريح و مسافرت، وقتي را هم به رفتارهاي ديني اختصاص مي دهند و به خداوند و به موجودی متعالي يا مجموعه اي از باورها ايمان دارند و در سختي ها و دشواري ها بر او تكيه مي كنند. دينداري غالب انسان های پيش از عصر ظهور تقريباً چنین وضعيتي دارد و ژرف، عميق و همه جانبه نيست، با نگاهي اندك به جوامعي كه وفادار به اديان هستند، اين امر هويدا و آشكار است كه دينداري توده مردم آميخته با امور غيرديني است و اين مسئله از انسان-ها و جوامع، هويتي متناقض نما به وجود آورده است.
اما بنا به تفكر مهدويت، انسان ها پس از عصر ظهور به دينداري كامل مي رسند و بر خلاف پيش از عصر ظهور كه به تعبير قرآن بيشتر مردم اهل فسق و گناه مي باشند ، از گناه و فسق دوري مي جويند و دينداري آنان يك دينداري حداقلي و گناه آلود نخواهد بود، زيرا بزرگترين مولفه جامعه مهدوي و انسان شناسي مهدوي تصحيح رابطه انسان و خداوند است و ارتباط حضوري و ملموس با خداوند هيچگاه با فسق جمع
نمي گردد و اين امر بر همه شؤون زندگي انسان عصر ظهور تاثير ژرف و عميق خواهد گذارد.
ب) رابطه انسان با خويشتن: پس از عصر ظهور، رابطه انسان با خود هم تغيير مي كند و انسان صيقل يافته از آموزه هاي مهدوي به پاسخ پرسش هاي وجودي خويش مي رسد و تحقق آرامش، رضايت از زندگي و اميد به آينده، از انسان عصر مهدوي، فردي مي سازد كه عمل نمودنش به اخلاق و آداب ديني نه به جهت رفتار سازماني و قوانين اجتماعي است، بلكه به جهت تعبدپذيري اوست. اعتقاد به جاودانگي و باور به حقانيت دين و تعاليم آن به جاي تزلزل، اضطراب و نسبيت انديشي در وجودش خواهد نشست و يقين ـ كه به تعبير امام  معصوم به ويژه در عصر غيبت كمتر ميان مردم وجود دارد،  ـ جاي شك و ترديدهاي معرفت شناسانه را خواهد گرفت به طوري كه پس از عصر ظهور كمتر انساني همچون عصر غيبت در آتش ترديد خواهد سوخت و در اين امر ترديد خواهد داشت كه چه چيزي گوهر دين است و چه چيزي برآمده از فهم ديني است.
ج) رابطه انسان با جامعه: هم زيستي مسالمت آميز، امنيت خاطر، ظلم نكردن و ظلم نديدن از ديگران و رضايت خاطر از مردم از بزرگترين دغدغه هاي اجتماعي بشر در طول تاريخ بوده است. درعصر مهدوي انسان ها متحول مي شوند و عقلشان كامل خواهد شد.  امنيت خاطر در مردم به وجود خواهد آمد، مردم از دست و زبان يكديگر در امان خواهند بود و توزيع ثروت عادلانه خواهد بود.  به جهت رشد تقوي و ايمان در تمام جهان، مردم از ظلم ديگران مصون خواهند بود و آنچه كه در عصر غيبت ممكن است در يك خانواده، شهر يا كشور به ندرت ديده شود، پس از عصر ظهور در همه عالم ديده خواهد شد و جوامع بشري از تمامي آسيب ها، آفات و موانع هم زيستي، رهايي خواهند يافت، از اينرو مي توان تصور نمود كه با دكترين مهدويت در عصر ظهور، قرائتي جديد از عالم و آدم خواهيم داشت. حضرت علي علیه السلام در توصيف بيعت ياران حضرت مهدي علیه السلام با ايشان ضمن سخني مي فرمايند: «با او بيعت مي كنند تا دزدي نكنند، زنا نكنند، مسلماني را دشنام ندهند، خون كسي را به ناحق نريزند، به آبروي كسي لطمه نزنند، به خانه كسي هجوم نبرند و .... »
انسان عصر مهدوي بر اساس شفقت بر هم نوعان و احسان به خلق فراتر از قوانين اجتماعي به وحدت انساني با هم نوعان مي رسد و همه را از جنس خود مي بيند و منافع ديگران را همچون منافع خويش خواهد پنداشت و از منافعشان حمايت خواهد نمود.
د) رابطه انسان با طبيعت: با افزوده شدن علم و دانش بشري و كمال يافتن عقل انسان، بهره مندي و كنترل طبيعت به حد اعلي خواهد رسيد  و بحران محيط زيست كه در عصر غيبت برآمده از افزون خواهي يا جهل ملل و آدميان است و امروزه تبديل به يك فاجعه شده، جاي خود را به امنيت محيط زيست خواهد داد. با استقرار حكومت مهدوي، دليلي برای مسابقه تسليحاتي و تخريب محيط زيست به جهت منفعت شخصي وجود نخواهد داشت و همانطور كه قوانين در يك كشور موجب مي شود که مردم آن كشور براي حفظ سرزمين و محيط زيست خود قوانين ملي را اجرا كنند، در عصر ظهور تمامي جهان اينگونه خواهد شد و هيچگاه جهان و طبيعت تخريب نخواهد شد.

. امام صادق علیه السلام فرموده اند: «أما إني لو ادركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الامر» به خدا سوگند من اگر آن روز را درك مي كردم جانم را براي حضرت صاحب الامر علیه السلام فدا مي كردم. الغيبه، محمد بن ابراهيم نعماني، موسسه اعلمي، بيروت، 1403، ص 145/ روزگار رهايي، كامل سليمان، ص 425/ همچنين حديث ديگري از امام صادق علیه السلام نقل شده است كه مي¬فرمايند: «إن ادركت قائم آل محمد (صلی الله و علیه و آله وسلم) نصرته». ميرزا محمد تقي اصفهاني، مكيال المكارم، تحقيق سيد علي عاشور، موسسه اعلمي للمطبو عات، بيروت، ج 2، ص 208.
. مير چا الياده ، دين پژوهي، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، انتشارات علمي  فرهنگي، تهران، دفتر دوم، ص 85.
. «إن كثيراً من الناس لفاسقون» سوره مائده، آيه 49.
. ابو جعفر محمد كليني،  اصول كافي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، س 1365، ج 2، ص 51 (باب فضل الايمان) «ما قسم في الناس شيء اقل من اليقين» در ميان مردم چيزي كمتر از يقين قسمت نشده است.
. اصول كافي، ج 1، ص 25/ سيد محمد تقي موسوي اصفهاني، مكيال المكارم، سيد مهدي حائري قزويني، چاپ دوم، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، س 1372، ج 1، ص 105 « إذا قام قائمنا وضع الله یده علي رووس العباد فجمع بها عقولهم و كملت به أحلامهم ـ هرگاه قائم ما قيام كند، خداوند دستش را بر سر بندگان قرار دهد، پس عقل هايشان جمع و بردباريشان كامل گردد».
. محمد بن ابراهيم نعماني، كتاب غيبت، سيد احمد فهري زنجاني، چاپ چهارم، دار الكتب الاسلاميه، تهران، س 1362، ص 277« هنگاميكه قائم اهل بيت قيام كند، به طور مساوي قسمت مي كند و در ميان رعيت با داد رفتار مي كند».
. كامل سليمان، روزگار رهايي، علي اكبر مهدي پور، چاپ دوم، نشر آفاق، تهران، 1307(ه. ق)، ص 465/ لطف الله صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 469/ سيد بن طاووس،  الملاحم و الفتن، ص 49 و 122/ علي يزدي حائري، الزام الناصب في اثبات الحجه الغائب، مكتبه الرضي، قم، س 1404، ص 20.

 

Families in Europe who are facing variant health problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are different situation when people need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by depressing the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile disfunction need occupational help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant unwanted effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی