شعری از مشفق کاشانی در مدح حضرت معصومه(س)

فرستادن به ایمیل چاپ

برآر از آستین معرفت دست دعا این جا
به آیین دگر، بر آستان کبریا این جا
به چشم دل نظر کن بر حریم دختر موسی

که جان را می دهد آیینه لطفش جلا این جا
مجو از خیل بی دردان دوای درد بی درمان
«اگر درمان درد خویش می خواهی بیا این جا»
صلای قدسیان بشنو که می آید به گوش جان
که دردت را دوا این جا، که رنجت را شفا این جا
بریز اشک نیازی از نمازستان بی خویشی
برآر آهی ز سوز سینه درد آشنا این جا
حریم یثرب و بطحاست گویی مرقد پاکش
که نورآذین بود چون ساحت «ام ّالقری» این جا
فضای قدس، معراج حقیقت، بزم «او ادنی»
شب «اسری»، فروغ جاودان مصطفی (ص) این جا
به نام ایزد که خاک پاک او بوی نجف دارد
که از او می تراود عطرجان مرتضی (ع) این جا
تو را پرواز خواهد داد تا اوج خداجویی
ز بام آشنایی، زاده خیرالنّسا این جا
اگر مرد رهی، پای ارادت نه در این وادی
که با دست طلب جمع اند مردان خدا این جا
برآی از ظلمت هستی که خضر آمد به سرمستی
به بوی چشمه سار زندگی بخش بقا این جا!
من «مشفق» غباری دامن افشان در هوای او
که می جویم رضای او به تسلیم و رضا این جا!

 

Families in Europe who are facing variant heartiness problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are various situation when humanity need purchase remedies from online pharmacy. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant undesirable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی