غروب زندان

فرستادن به ایمیل چاپ

مرا از مدينه بيرون کشيدند در حالي که مهلت خداحافظي نيافتم. فرصت وداع به من داده نشد. دلم در گوشة مدينه جا ماند و نگاهم بر بقعة رسول‌الله. چشم به جاده‌اي دوختم که انتهاي آن نامعلوم بود؛

مرموز و مبهم . با تو سخن مي‌گفتم و با تو درد دل مي‌کردم. چشمان منتظر رضا و معصومه در نظرم جلوه مي‌کرد. مي‌دانستم مرا از اين سفر بازگشتي نخواهد بود.
يک سال در اسارت عيسي بن جعفر سپري شد. هارون چندين بار به او فرمان قتل مرا داد. عيسي نامه‌اي به هارون نوشت: «حبس موسي نزد من طولاني شده و من او را نخواهم کشت؛ زيرا هر چه در او جست و جو مي‌کنم غير از عبادت و تضرّع و و زاري به درگاه خدا چيزي نمي‌بينم.» و من در گوشة زندان سر به سجده مي‌نهادم: «خداوندا! من همواره از تو گوشة خلوتي را درخواست مي‌کردم و تو گوشة ‌عزلتي براي عبادت و بندگي به من روزي کردي. اکنون چگونه تو را سپاس گويم که دعاي مرا مستجاب کردي و آنچه مي‌خواستم عطايم فرمودي؟»
پس از چندي هارون مرا به زندان خود برد. هر روز از بام خانه، حجرة مرا نگاه مي‌کرد. جامه‌اي مي‌ديد که بر زمين پهن شده است. روزي ربيع را صدا کرد: «اين جامه چيست که مي‌بينم در اين خانه افتاده است؟!» ربيع پاسخ داد: «اين جامه نيست، بلکه موسي بن جعفر عليه السلام است که هر روز بعد از طلوع آفتاب به سجده مي‌رود و تا وقت زوال در سجده مي‌ماند.» هارون در حيرت شگفت آوري گفت: «همانا اين مرد از عابدان بني هاشم است!» ربيع بي‌درنگ گفت: «تو که مي‌داني او چنين است، چرا او را در زندان تنگ جا داده‌اي؟!» هارون گفت: «هيهات، غير از اين علاجي نيست. صلاح دولت من چنين است!»
آه، مهدي جان! مصلحت انديشي انسان‌هاي زمين با معيار‌هاي زمين، چه تاوان سنگيني از ما گرفت!
تو را چه روزگار دشواري فرا مي‌رسد! چه شب و روزهاي پيچيده و مرموزي! جهان در مصلحت خود غوطه‌ور مي‌ماند و زمان در کار خود مي‌چرخد، چنان که گويي هر کس جز با خويش کاري ندارد. دوران خود خواهي‌ها و خودنگري‌ها!
عزيز دل، چه صبري خدا در تو خواهد دميد! عجب توان حيدرانه‌اي در روح تو خواهد نشاند که اين عالم پريشان را تاب آوري، تحمل کني! بماني... يا بقية الله! اسارت در زندان کوچک دنيا، آن هم تا ساليان دراز... آه که چه رسالت عظيمي! کليد آزادي تو ظهور خواهد بود. آزادي از زندان غيبت، زندان غربت. غربت تو، مظلوميت بلند ائمه است.

..............................................
پدیدآونده:محبوبه زارع

 

Families in Europe who are facing variant soundness problem, these families can buy medicaments from the Web without recipe. There are varied situation when folk need purchase remedies from online drugstore. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a preparation used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of medicine. Like all medicines, Cialis can cause variant objectionable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی