ادعای نیابت مدعیان

فرستادن به ایمیل چاپ

در هر عصري عده ­اي به دروغ، ادّعاي مهدويت نموده يا ديگران چنين نسبتي به آنان داده ا ند و بدين وسيله فرقه­ هايي ايجاد كرده ­اند.

چه در دوره غيبت صغرا و چه در دوره غيبت كبرا، كساني بوده­ اند كه نيابت خاصه يا وكالت امام را به دروغ، ادعا مي­كرده­اند. البته ادعاهاي اين افراد به صورت­هاي متفاوتي، ارائه شده است:

1. مهدويت[1].

2. نيابت خاصه، وكالت، بابيت يا ... افرادي كه مدعي­ اند هر موقع بخواهند امام را مي­توانند ببينند، مشكلات به­ واسطه آنان حل مي­شود، آن­ها واسطه و باب ميان مردم و امام هستند، پيامي را از امام آورده­اند يا پيامي را براي امام مي­برند.[2]

3. نيابت عامه: عده­ اي خود را به جاي علماي ربّاني، مراجع عظام تقليد و فقها و... معرفي مي­كنند با اين كه در اين دوران، عقل و نقل، وظيفه همه را روشن ساخته است و آن، مراجعه به علما و فقها است. اينان راهي جداي از قران و سنت و عقل برگزيده و سير و سلوكي معرفي مي­كنند و رهْ نرفته، ره مي ­آموزند
.[3]

پيامدها

1. گمراهي مردم.

2. دوري از مسير اهل­بيت.

3. به بازي گرفته شدن دين.

4. اختلافات ديني در اثر متابعت از فرقه هاي انحرافي.

خاستگاه

1. مشكلات روحي و رواني، عقده خود كم بيني، هيستري و مطرح كردن خود.[4]

2. نفسانيات و مشكلات اخلاقي و ضعف ايمان.

3. توهم و خيال­پردازي.

4. هوي و هوس و خواسته هاي دنيوي و جاه و مقام.

5. جهل و ناآگاهي.

6. سكوت انديشمندان و عالمان يا به موقع و مناسب تصميم نگرفتن.

7. مشكلات سياسي، تأثير اَيادي اجانب مثل فريفتن محمد علي باب و...[5].

8. عدم معرفت به جايگاه و شأن امام و جانشيني ايشان.

درمان

1. تقوا و تهذيب نفس.

2. علم و بصيرت ديني و سياسي علما، انديشمندان، دولت­مردان و مردم.

3. روشنگري علما و انديشمندان، تكذيب منحرفان.

4. برخورد دولت­مردان جامعه اسلامي (مثل برخورد اميركبير با بابيت كه ستودني است).[6]

5. عدم تسامح و اغماض در برخورد با انحرافات و بدعت­ها.[1] . طوسي، الغيبة، فصل 6، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت، محمد رضا نصوري.

[2] . طوسي، الغيبة، فصل 6، باب ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية و السفارة كذبا و افتراء لعنهم الله، ص 397؛ فصلنامة انتظار، ش 8 و 9 و10، مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت، محمد رضا نصوري.

[3] . مانند دراويش، صوفيه و... .

[4] . فصلنامه انتظار،ش 5، مقاله: از شيخي­گري تا بابي­گري، عزالدين رضانژاد.

[5] . فصلنامه انتظار، ش 1، مقاله: از بابي­گري تا بهايي­گري، عزالدين رضانژاد.

[6] . فصلنامه انتظار، ش 5، از شيخي­گري تا بابي­گري؛ عزالدين رضانژاد.

 

Families in Europe who are facing variant health problem, these families can buy medicaments from the Web without prescription. There are various situation when men need purchase remedies from online drugstore. What drugs exist? For example Temovate cream is a topical corticosteroid. This remedy works by despondent the release of various chemicals that cause redness. Undoubtedly, you have to check with your health care provider to see whether one of these medicines is a right choice for you. Cialis is a medicament used to treat variant illnesses. What do you already know about order cialis online? What is the most momentous information you should know about order cialis online without prescription? As sure as a gun, for a lot of men, bringing up the problem in the first place is the toughest step. Men suffer from erectile dysfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. A common class of antidepressants, which include Lexapro may cause problems in bed. There are side effects possible with any type of drug. Like all medicines, Cialis can cause variant undesirable effects. Remember, if you have more questions about Cialis ask your physician.


صفحه ی کنونی: صفحه اصلی